ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បងប្អូនប្រជាព...

បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ១១៥ ប្រសិនបើមានចម្ងល់ និងជំងឺឆ្លង(កូរ៉ូណាវីរុស)…

0

ទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ១១៥ ជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានអភិវឌ្ឍន៏ទៅជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងសម្រាប់ផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនូវ ៖
១.ចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងជំងឺកូរ៉ូណាវីរុស ប្រភេទថ្មី និងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀត
២.អាចរាយការណ៍ករណីជំងឺសង្ស័យ និងកើតឡើងច្រើនខុសធម្មតាក្នុងទីតាំងណាមួយ
៣.អាចសួរព័ត៌មាន ឬចំណេះដឹងបន្ថែមទាក់ទងនឹងជំងឺកូរ៉ូណាវីរុសប្រភេទថ្មី និងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀត
៤.សហការីជំនាញសុខាភិបាល ១០រូបចាំទទួលទូរស័ព្ទ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា ប្រព័ន្ធបញ្ជូនទៅទូរស័ព្ទដៃ ទៅគ្រូពេទ្យទាំង១០នាក់ (Calling Forward System) ៕

មតិយោបល់