ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងវាងផ្លូវ...

ដំណឹងវាងផ្លូវ អ្នកត្រូវធ្វើដំណើរ តាមមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ត្រង់ចំណុចប្រសព្វក្ដាន់ពីរ រវាងផ្លូវ R6 និងមហាវិធីឆេក

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់