ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកបាត់ដំបងន...

អ្នកបាត់ដំបងនិងពោធិ៍សាត់ មានដឹងថ្ងៃណាដាច់ភ្លើងហើយឬនៅ?

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់