ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អ! អ្ន...

ដំណឹងល្អ! អ្នកមានបញ្ហាភ្នែក អាចមកទទួលការពិនិត្យ និងព្យាបាលឥតគិតថ្លៃ នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះវិហារ

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់