ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទុករយៈពេល ៥ថ្...

ទុករយៈពេល ៥ថ្ងៃ អាជីវកលក់ដូរ ក្នុងផ្សារ និងជុំវិញផ្សារធំតាកែវទាំងអស់ ត្រូវបញ្ឈប់លក់ទំនិញ ចូលមកលើដីសាធារណៈ

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់