ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជម្រាបជូនដ...

សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានទាំងអស់ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឲ្យបានជ្រាបថា…

0

បន្ទាយមានជ័យ: រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានទាំងអស់ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដូចមានខ្លឹមសារខាងក្រោម៖

មតិយោបល់