ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្ដីជូនដំណ...

សេចក្ដីជូនដំណឹង! គ្រប់យានយន្តជំនះ និងផ្លាកលេខ សម្គាល់យានជំនិះរបស់ក្រសួង សាប័នរដ្ឋ អង្គការ និងស្ថានទូត នឹងត្រូវប្ដូរបណ្ណសម្គាល់

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹង ដែលបានដកស្រង់ចេញមកពីផេក «នាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក» ខាងក្រោម៖

មតិយោបល់