ខណ្ឌទាំង៩ និងខេត្តកណ្ដាល នឹងមានការដាច់ភ្លើង តាមតំបន់ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ដល់២៤…

អគ្គិសនីកម្ពុជា: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់