ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ការប្រមូលពន្ធ...

ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់