ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមៗ អ្នកខេ...

ត្រៀមៗ អ្នកខេត្តកណ្តាល និង អ្នកនៅខណ្ឌមួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ តិចអត់ដឹងភ្លើងដាច់ថ្ងៃណា?

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងនៅខាងក្រោមនេះ៖

មតិយោបល់