ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខណ្ឌចំនួន ៥ ន...

ខណ្ឌចំនួន ៥ នៅរាជធានីភ្នំពេញ នឹងមានករណីដាច់ទឹក តាមទីតាំង និងពេលវេលាជូនដំណឹង

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់