ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព្រឹត្តិប័ត្រ...

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមមើលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកខាងក្រោម៖

មតិយោបល់