ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត

សកម្មភាពតារា​បរទេសក្នុងឆ្នាំ 2011

សកម្មភាពតារាចម្រៀង និងតារាសម្តែង ក្នុងកម្មវិពី MAMA 2011 Red Carpet​ ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសសិង្ហបូរី​៕

មតិយោបល់