ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៤នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ​ ៣០នាក់ជាសះស្បើយ និងស្លាប់​​​ ០៤នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 32 (PCR) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 30 នាក់ និងស្លាប់ 04 នាក់ (03 នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 25 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 07 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,009 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,387 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 2,918 នាក់

 

មតិយោបល់