ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ០៨នាក់ ជាសះស្បើយ ១២នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០៣នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 08 (PCR) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 12 នាក់ និងស្លាប់ 03 នាក់ (02 នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 08 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស គ្មាន

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,405 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,771 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,001 នាក់

មតិយោបល់