ព័ត៌មានជាតិ

មកដល់ពេលនេះ! វិវាទរវាងកម្មករនិយោជិតនិងក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍នៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ចប់ នៅឡើយទេ

មកដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ វិវាទរវាងកម្មករនិយោជិតនិងក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍នៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ចប់ បើទោះបីជាក្រសួងការងារខិតខំសម្របសម្រួលដោះស្រាយចំនួន៥លើកក៏ដោយ។

មតិយោបល់