ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ០៥នាក់(០២អូមីក្រុង) ជាសះស្បើយ ១១នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០១នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 05 (02 នាក់ អូមីក្រុង) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 11 នាក់ និងស្លាប់ 01 នាក់ (01 នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 03 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 02 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,469 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,885 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,010 នាក់

មតិយោបល់