ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តម្លៃប្រេងសម្...

តម្លៃប្រេងសម្រាប់ថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់គ្រប់ស្ថាននីយប្រេងឥន្ធន:ទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អំពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធន:សម្រាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ។

សូមមើលតារាងខាងក្រោមនេះ៖

petrol

មតិយោបល់