អនុក្រឹត្យស្តីអំពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់អគារសហកម្មសិទ្ធិ

លោកអ្នកនឹងបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់អគារសហកម្មសិទ្ធិ ជាពិសេសគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើការទិញខុនដូ ឬអាផាតមិន ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងក្លាយជាចំណាប់ អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីវិនិយោគិន ទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស។

ខាងក្រោមនេះ ជាអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់អគារសហកម្មសិទ្ធិដោយ

យោងតាមអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់អគារសហកម្មសិទ្ធិ ឆ្នាំ ២០០៩ ៖

មតិយោបល់