ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា បញ្ចប់ការប្រក...

បញ្ចប់ការប្រកួត ស៊ីម៉ាក់ 0-0 វេស្ទើនភ្នំពេញ

0

ក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតនៅរសៀលនេះ ស៊ីម៉ាក់បានត្រឹមតែ 0-0 វេស្ទើនភ្នំពេញ នៅស្តាតចាស់៕

មតិយោបល់