ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា ទិដ្ឋភាពហាត់ស...

ទិដ្ឋភាពហាត់សមត្រៀមបើកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិ កាលពីម្សិលមិញ

0

មុនការមកដល់នៃពិធីបើកព្រិត្តិការណ៍កីឡាជាតិនាថ្ងៃទី២៨ ខែតុលាខាងមុខ ប្រធានគណកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា ឯកឧត្តម ថោង ខុន បានដឹកនាំក្រុមអត្តពលលិកធ្វើការហាត់សម្តែងសម កាលពីម្សិលមិញនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ។

តាមការគ្រោងទុក ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិ នឹងបើកជាផ្លូវការក្រោមវត្តមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងអត្តពលិកកម្ពុជា រាប់ពាន់នាក់។ ខាងក្រោមនេះ ជាសកម្មភាពហាត់សមនៃពិធីបើក៖

hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-50 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-48 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-47 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-49 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-51 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-52 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-53 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-46 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-44 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-43 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-42 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-41 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-40 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-39 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-38 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-34 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-45 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-37 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-36 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-35 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-33 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-32 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-31 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-30 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-29 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-28 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-26 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-25 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-27 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-24 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-23 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-22 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-21 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-20 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-19 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-17 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-16 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-15 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-12 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-11 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-10 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-9 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-8 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-7 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-6 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-14 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-5 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-4 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-3 hak-som-for-national-sport-day_23-10-16_sport-1

មតិយោបល់