ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា រូបភាពស្អាតៗ ...

រូបភាពស្អាតៗ ពីប្រដាល់កីឡាជាតិ នៅស្តាតចាស់ថ្ងៃមិញ

0

អ្នកស្នងមរតកគុនខ្មែរជាច្រើនរូប បានបង្ហាញសមត្ថភាពយ៉ាងជក់ចិត្ត នៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិ កាលពីថ្ងៃមិញនៅស្តាតចាស់។ ក្នុងនោះមានអ្នកប្រដាល់ជួរមុខមួយចំនួនដូចជា ឡៅ ចន្ទ្រា រឿង សោភ័ណ្ឌ ធី តុងហ៊ី និង ផល សោភ័ណ្ឌ សុទ្ធតែទទួលបានជ័យជម្នះ។

ខាងក្រោមនេះជាទិដ្ឋភាពដែលក្រុមកាងារ Post Sport ថតផ្ទាល់ពីស្តាតចាស់៖

boxing_national_game_31-10-16_sport-4 boxing_national_game_31-10-16_sport-2 boxing_national_game_31-10-16_sport-1 boxing_national_game_31-10-16_sport-5 boxing_national_game_31-10-16_sport-6 boxing_national_game_31-10-16_sport-7 boxing_national_game_31-10-16_sport-8 boxing_national_game_31-10-16_sport-9 boxing_national_game_31-10-16_sport-10 boxing_national_game_31-10-16_sport-11 boxing_national_game_31-10-16_sport-12 boxing_national_game_31-10-16_sport-13 boxing_national_game_31-10-16_sport-14 boxing_national_game_31-10-16_sport-15 boxing_national_game_31-10-16_sport-16 boxing_national_game_31-10-16_sport-17 boxing_national_game_31-10-16_sport-18 boxing_national_game_31-10-16_sport-19 boxing_national_game_31-10-16_sport-20 boxing_national_game_31-10-16_sport-21 boxing_national_game_31-10-16_sport-22 boxing_national_game_31-10-16_sport-24

 

មតិយោបល់