ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Microsoft បើក...

Microsoft បើកទទួលការកម្មង់ទិញទុកមុនសម្រាប់កុំព្យូទ័រ Surface Studio

0
studio-hero-1

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានចាប់ផ្តើមដាក់ការបញ្ជាទិញកុំព្យូទ័រ Surface Studio ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ដោយក្រុមហ៊ុន បានផ្ញើរសារអេឡិចត្រូនិច (Email) ទៅកាន់អតិថិជនថា សូមធ្វើការកម្មង់ទិញទុកជាមុន សម្រាប់ កុំព្យូទ័រ Surface Studio ក្នុងតម្លៃ ៣.០០០ ដុល្លារ ដែលនេះជាការអនុញាតឲ្យពួកគេបានដឹងថា កុំព្យូទ័រ Surface Studio នឹងចេញមកដល់ ក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយ។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft កំពុងបន្តទទួលការកម្មង់ទិញទុកមុន ប៉ុន្តែឧបករណ៍នេះ នឹងមិនធ្វើការដឹកជញ្ជូនឲ្យទេ ទាល់តែចាំដើមឆ្នាំ ២០១៧។

ខាងក្រោមជារូបភាពបង្ហាញពីសាររបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ទៅកាន់អតិថិជន៖

surface_number

មតិយោបល់