ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Twitter ត្រូវ...

Twitter ត្រូវដោះស្រាយចំណុចម្យ៉ាង ដើម្បីបន្ថែមកំណើនអ្នកប្រើប្រាស់

0

បញ្ហាបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter កំពុងស្ថិតក្នុងព្យាយាមទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យមកចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់លើគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួន។ សព្វថ្ងៃ Twitter មានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ ប្រមាណ៣១៧លាននាក់។ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមបង្កើនចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយការខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្លា។ ចុងខែកញ្ញា នៃត្រីមាសទី៣ ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំកើនឡើង៣ភាគរយ ប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនៗ ពុំមានការកើនឡើងដូចពេលនេះទេ។

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី លោក Elman បាននិយាយថា បញ្ហាដែលជាការពិតមួយ គឺ Twitter ពិបាកចំពោះអតិថិជនក្នុងការស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅលើ Twitter។ អញ្ចឹងហើយ បានជាមនុស្សមួយចំនួនបានព្យាយាមប្រើប្រាស់ Twitter រួចហើយពួកគេមិនអាចស្វែងយល់ថា វាមានសារ:សំខាន់ចំពោះពួកគេយ៉ាងណា។

លោក Elman បាននិយាយទៀតថា Twitter មានមុខងារជាច្រើនដែលពួកយើងអាចប្រើប្រាស់បាន។ ដើម្បីស្វែងយល់ពី Twitter ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពួកយើងត្រូវដើរតាមជំហានរបស់ Twitter ពីមួយទៅមួយ នោះលោកអ្នកនឹងយល់ឃើញពីភាពអស្ចារ្យរបស់ Twitter។

លោក Elman គិតថា មានមនុស្សជាច្រើនដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Twitter ធ្លាប់បានឮឈ្មោះ Twitter ហើយចង់សាកប្រើ Twitter ប៉ុន្តែបើចង់ទាក់ទាញចិត្តមនុស្ស ពីការចង់ប្រើប្រាស់ ឲ្យក្លាយទៅជាទម្លាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំជីវិតរបស់ពួកគេវិញ គឺវាពិបាកខ្លាំងណាស់៕

104009325-gettyimages-541820918-530x298

មតិយោបល់