ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា ១០ រថយន្ត​ដែល...

១០ រថយន្ត​ដែលមានល្បឿន​លឿននិងល្បីបំផុត​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៦-២០១៧​

0

ក្នុងចំណោមរថយន្តទាំង១០ មានតែរថយន្ត Hennessey Venom GT ជារថយន្តដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេបំផុត នៅលើពិភពលោក ដោយវាអាចបើកបានល្បឿន ២៧០ម៉ៃល៍ ក្នុងមួយម៉ោង ប្រហែល ៤៣៥ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង។
ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវិញ គឺមានតែរថយន្ត Bugatti Chiron ដោយអាចបើករហូតដល់ ៤៦៣ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ។
ខាងក្រោមនេះដែរជាឈ្មោះរថយន្តទាំង ១០ ដែលមានល្បឿនលឿនបំផុត៖
១០. Noble M600 មានល្បឿន ២២៥ ម៉ៃល៍ក្នុងមួយម៉ោង ប្រហែល ៣៦២ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងតម្លៃ ៣៣០ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក។
10-noble-m600-225mph
៩.Pagani Huayra មានល្បឿន ២៣០ ម៉ៃល៍ក្នុងមួយម៉ោង ប្រហែល ៣៧០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងតម្លៃ ១ ២៧៣ ៥០០ ដុល្លារអាម៉េរិក។
9-pagani-huayra-230mph
៨.Zenvo ST1 មានល្បឿន ២៣៣ ម៉ៃល៍ក្នុងមួយម៉ោង ប្រហែល ៣៧៤ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងតម្លៃ ១ ២២៥ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក។
8-zenvo-st1-233mph
៧.McLaren F1 មានល្បឿន ២៤០ ម៉ៃល៍ក្នុងមួយម៉ោង ប្រហែល ៣៨៦ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងតម្លៃ ៩៧០ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក។
7-mclaren-f1-240mph
៦.Koenigsegg CCX មានល្បឿន ២៤៥ ម៉ៃល៍ក្នុងមួយម៉ោង ប្រហែល ៣៩៤ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងតម្លៃ ៥៤៥ ៥៦៨ ដុល្លារអាម៉េរិក។
6-koenigsegg-ccx-245mph
៥.9ffGT9-R មានល្បឿន ២៥៧ ម៉ៃល៍ក្នុងមួយម៉ោង ប្រហែល ៤១៣ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងតម្លៃ ៦៩៥ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក។
5-9ffgt9-r-257mph
៤.SSC Ultimate Aero មានល្បឿន ២៥៧ ម៉ៃល៍ក្នុងមួយម៉ោង ប្រហែល ៤១៣ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងតម្លៃ ៦៥៤ ៤០០ ដុល្លារអាម៉េរិក។
4-ssc-ultimate-aero-257mph
៣.Koenigsegg Agera R មានល្បឿន ២៦០ ម៉ៃល៍ក្នុងមួយម៉ោង ប្រហែល ៤១៨ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងតម្លៃ ១ ៧០០ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក។
3-koenigsegg-agera-r-260mph
២.Bugatti Veyron Super Sport មានល្បឿន ២៦៨ ម៉ៃល៍ក្នុងមួយម៉ោង ប្រហែល ៤៣១ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងតម្លៃ ២ ៤០០ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក។
2-bugatti-veyron-super-sport-268-mph
១.Hennessey Venom GT មានល្បឿន ២៧០ ម៉ៃល៍ក្នុងមួយម៉ោង ប្រហែល ៤៣៤ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងតម្លៃ ១លាន ដុល្លារអាម៉េរិក៕
1-hennessey-venom-gt-270mph

ប្រភព៖ strongestinworld

មតិយោបល់