ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ក្រសួង ចាត់វិ...

ក្រសួង ចាត់វិធានការក្តៅ ចំពោះក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍មិនប្រកាសចំណូលនិងទូទាត់បំណុល

0

ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ ដែលពុំទាន់បានធ្វើស្វ័យប្រកាសបង់ចំណែកនៃផលចំណូល និងពុំទាន់ទូទាត់បំណុលជូនក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ត្រូវធ្វើស្វ័យប្រកាស និងទូទាត់ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី ២៨ ខែ​កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១៧ ជាកំហិត។ នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីគេហទំព័រ និយ័តទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

ក្នុងករណី មិនបានអនុវត្តតាមការកំណត់ខាងលើ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងតាមផ្លូវច្បាប់ដូចរៀបរាប់ខាងក្រោម៖

មតិយោបល់