ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច សហគ្រាសធុនតូច...

សហគ្រាសធុនតូច-មធ្យម ត្រូវបានលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ២ឆ្នាំ ក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយ

0

សហគ្រាសធុនតូច-មធ្យម ត្រូវបានលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលចំនួន ២ឆ្នាំ ក្រោមលក្ខខណ្ឌចុះបញ្ជីពន្ធដារដោយស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០១៧ និងឆ្នាំ ២០១៨។ នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះ ពី អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។

ការលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលចំនួន ២ឆ្នាំ គឺគិតចាប់ពីឆ្នាំ ដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលដំបូងចំពោះសហគ្រាសដែលពុំទាន់មានប្រាក់ចំណូល ឬចាប់ពីឆ្នាំដែលចុះបញ្ជីពន្ធដារចំពោះសហគ្រាស ដែលមានប្រាក់ចំណូលរួចហើយ។

ក្នុងរយ:ពេលលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនេះ សហគ្រាសក៏ត្រូវបានលើកលែងពី ការបង់ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងពន្ធអប្បបរមាផងដែរ។

យ៉ាងណាមិញ បន្ទាប់ពីផុតរយ:ពេលលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដូចរៀបរាប់ខាងលើ សហគ្រាស ត្រូវបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងពន្ធអប្បបរមា ទៅតាមលក្ខខណ្ឌ ដែលកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពី សារពើពន្ធ។

គួរជម្រាបដែរថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ ដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសហគ្រានធុនតូច-មធ្យម តាមរយ:ការចុះបញ្ជីពន្ធដារដោយស្ម័គ្រចិត្ត៕

មតិយោបល់