ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ធនាគារជាតិ ដក...

ធនាគារជាតិ ដកវិញ្ញាបនបត្រពី គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចំនួន ១១

0

កាលពីម្សិលមិញនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានសម្រេចដកវិញ្ញាបនបត្រចំពោះ គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ ឬប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទចំនួន ១១ ដោយសារគ្រឹះស្ថានទាំងនោះ អនុវត្តពុំស្របច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ដូចខាងក្រោម៖

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាន និងស្នើសុំអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ មេត្តាចាត់វិធានការតាមការគួរ៕

មតិយោបល់