ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ចំណាត់ថ្នាក់អ...

ចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស ត្រូវបានកែសម្រួល

0

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួលចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធតាម របបស្វ័យប្រកាស ដែលអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨នេះតទៅ។
ប្រកាសនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង គ្រប់គ្រង និងប្រមូលចំណូលពន្ធគ្រប់ប្រភេទឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងសមធម៌ ស្របតាមការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។
អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស ត្រូវបានបែងចែកជា ៣ប្រភេទ ដូចខាងក្រោម៖


គួរសម្គាល់ថា ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍៕

មតិយោបល់