ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ត្រឹម ៩ខែ ឆ្ន...

ត្រឹម ៩ខែ ឆ្នាំ ២០១៦ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រមូលចំណូលពន្ធបាន ១,១៩១លានដុល្លារ

0

សម្រាប់រយ:ពេល ៩ខែ ឆ្នាំ ២០១៦នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលពន្ធ-អាករសរុបបានចំនួនប្រមាណ ១,១៩១លានដុល្លារអាមេរិក ដែលស្មើនឹង ៨៣ភាគរយនៃគោលដៅ ដែលកំណត់ដោយច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចេញផ្សាយនៅព្រឹកនេះ។

បើសិនប្រៀបធៀបនឹងរយ:ពេលដូចគ្នា នៃឆ្នាំ ២០១៥ ការប្រមូលចំណូលពន្ធ-អាករនេះសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ កើនឡើងប្រមាណ ២០ភាគរយ គឺប្រមាណ ១៩៤លានដុល្លារអាមេរិក។

សម្រាប់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ចំណូលពន្ធ-អាករប្រមូលបាន មានចំនួនប្រមាណជា ១២៦លានដុល្លារ។

ដោយឡែកសម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ប្រមូលចំណូលពន្ធ-អាករ ក្នុងខែកញ្ញានេះ បានប្រមាណ ១៣៥លានដុល្លារអាមេរិក ហើយបើគិតជាចំណូលត្រីមាសទី ៣ បានប្រមាណ ៤១៧លានដុល្លារអាមេរិក ដែលកើនឡើងប្រមាណ ៧ភាគរយ បើធៀបនឹងរយ:ពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ ២០១៥៕

14567627_1124156441009641_966970012295632952_o 14686419_879993125467799_1656791930_n

មតិយោបល់