-

ឱកាសអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅអ៊ីតាលី

នាយកដ្ឋានអាហារូបករណ៍អ៊ីតាលីបានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលី
( Bologna University Scholarship ) សម្រាប់និស្សិតបរទេស សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិត ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ នៅសកលវិទ្យាល័យ Bologna University ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី។

កាលបរិច្ឆេទ នៃការឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាននៅក្នុងគេហទំព័រខាងក្រោមនេះ :

http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/grants-for-international-students-unibo-action2

University of Bologna Study Grants for International Students

មតិយោបល់