ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្ដីជូនដំណ...

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការ​ស្នើ​សុំ​អាហារូបករណ៍​ចូល​រៀន​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​នៅ​តាម​គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៨-២០១៩

0

ការ​ស្នើ​សុំ​អាហារូបករណ៍​ចូល​រៀន​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​នៅ​តាម​គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៨-២០១៩
ទាញ​យក​ឯកសារ ៖ ​
– ពាក្យសុំ (https://goo.gl/Fx37cq)
– កម្មវិធី​ការងារ​ជ្រើស​រើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍(https://goo.gl/CCNBNC)
– កម្រង​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ជំនួយ (https://goo.gl/bCvur3)

– ឈប់​ទទួល​ពាក្យ ៖ ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨
– ទី​កន្លែង​ទទួល​ពាក្យ និង​ដាក់ពាក្យ ៖ វិទ្យាល័យ​កំពុង​សិក្សា ឬ​មន្ទីរ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ដែល​គ្រប់គ្រង ។
– លក្ខខ័ណ្ឌ​បេក្ខជន ៖ ជា​សិស្ស​ដែល​កំពុង​រៀន​ថ្នាក់​ទី​១២ ចំណេះ​ទូទៅ និង​បំពេញ​វិជ្ជា និង​បេក្ខជន​ស្វ័យរិន​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​ឆ្នាំ​២០១៨។ សម្រាប់​បេក្ខជន​ប្រឡង​ជាប់​សញ្ញាបត្រ​ទុតិយភូមិ​ឆ្នាំ​ចាស់ ដែល​មាន​បំណង​ចុះ​ឈ្មោះ​សុំ​អាហារូបករណ៍​ចូល​រៀន​មុខ​ជំនាញ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​សារ​គមនាគមន៍ នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​ មិន​ត្រូវ​មាន​អាយុ​ច្រើន​បំផុត​២២ ឆ្នាំ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៨ ។

មតិយោបល់