ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អត្ថន័យ នៃអារ...

អត្ថន័យ នៃអារ្យធម៌ខ្មែរ

0

សៀវភៅនេះបង្កើតឡើងដើម្បី ជាចំណេះដឹង ដល់អ្នកសិក្សាដោយខ្លួនឯង និងអ្នកដែលមានប្រថ្នាចូលទៅប្រឡងផ្សេង ៗ ដែលទាក់ទងដល់ចំណេះវិជ្ជាខាងវប្បធម៌ អារយ្យធម៌ខ្មែរ និងចង់ជួយបញ្ជាក់ ចំពោះមតិអ្នកយល់ប្រឡំថា អារ្យធម៌ គឺជាអ្វីដែលកើតថ្មីៗ អ្វីប្លែកៗពីទំនៀមជាតិ ឲ្យងាកបែរមកយល់ឲ្យច្បាស់ តាមការពិតវិញ៕

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrSTN2SGg3SXRkb28

មតិយោបល់