ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ការប្រឡងចូលបម...

ការប្រឡងចូលបម្រើការក្នុងក្រសួងទេសចរណ៍

0

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសនិស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទូទៅ ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧។

ក្រសួងទេសចរណ៍ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណ:ជន សិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការទូទៅឲ្យមានជ្រាបថា ក្រសួងត្រូវការជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន៣៩នាក់ ដោយឆ្លងកាត់ការប្រឡងដើម្បីទៅបំពេញការងារ នៅក្នុងតាមមន្ទីទេសចរណ៍តាមបណ្តាលខេត្តនានា។

កាលបរិច្ឆេទ នៃការឈប់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។
កាលបរិច្ឆេទ នៃការប្រឡងគឺនៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។

មណ្ឌលប្រឡង ៖ វិទ្យាល័យបាក់ទូក

មតិយោបល់