-

វិញ្ញាសាជីវវិទ្យា ដែលធ្លាប់ចេញប្រឡង ដើម្បីចូលសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល

វិញ្ញាសាជីវវិទ្យា ដែលធ្លាប់ចេញប្រឡង ដើម្បីចូលសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល

ដោយសារការប្រឡងចូលសាលាពេទ្យបានភាពពិបាក ដូច្នេះសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គួរតែសាកធ្វើលំហាត់ទាំងនេះ រួមទាំងការខិតខំរៀនបន្ថែម និងស្វែងរកឯកសារផ្សេងៗដើម្បីជំនួយក្នុងការប្រឡង៕

ទាញយកឯកសារ https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrWmZUNVhsUjB4d2M

មតិយោបល់