ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្ដីជូនដំណ...

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី អាហារូបករណ៍ជ្រើសរើសគ្រូឧទ្ទេសចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅប្រទេសជប៉ុន

0

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី អាហារូបករណ៍ជ្រើសរើសគ្រូឧទ្ទេសចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅប្រទេសជប៉ុន

– ផុតកំណត់ថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
– ទាញយកពាក្យ ៖ https://goo.gl/wQ1YaL
– ទីកន្លែងទទួលពាក្យ ៖ នាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាល និងវិក្រឹតការ លេខទូរស័ព្ទ ៖ ០១២ ៧៥៨ ៨៥៥
– សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ៖ ០៩៨ ៨៨៨ ៦៦៧ ឬតាមរយ: Email ៖ pichthyda.cm@jica.go.jp

 

មតិយោបល់