ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សៀវភៅក្រមព្រហ...

សៀវភៅក្រមព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

0

សៀវភៅក្រមព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សៀវភៅក្រមព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បោះផ្សាយឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋអធិបតីមួយប្រកបដោយនីតិរដ្ឋ និងពង្រឹងច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយក៏ជាពុទ្ធិ សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ

https://drive.google.com/open?id=0B7OmNithn8yCbVNRRHV5UnNLdXM

មតិយោបល់