ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សំណួរចម្លើយប្...

សំណួរចម្លើយប្រវត្តិវិទ្យាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ

0

សំណួរចម្លើយប្រវត្តិវិទ្យាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ

ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ ជិតមកដល់ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានខិតខំសិក្សាយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនមិនដែលបានស្វែងយល់ពីគំរូវិញ្ញាសាដែលបានធ្លាប់ចេញពីឆ្នាំចាស់ៗនៅឡើយទេ។ ខាងក្រោមនេះជាសំណួរនិងចម្លើយប្រវត្តិវិទ្យាដែលបានធ្លាប់ចេញពីឆ្នាំប្រឡងមុនៗ។

ទាញយកឯកសារ http://drive.google.com/file/d/0B9yWkLloNwvIZ3VNdnZpTFJYOXM/ទស្សនា

មតិយោបល់