ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សៀវភៅមគ្គុទេស...

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការជ្រើសរើស គ្រឹះស្ថានសិក្សា និងមុខជំនាញ បន្តការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា

0

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការជ្រើសរើស គ្រឹះស្ថានសិក្សា និងមុខជំនាញ បន្តការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា

សម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស ដែល​កំពុង​សិក្សា​នៅ​ថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧-២០១៨ នេះ អាច​ស្វែង​យល់​អំពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ក្នុង​ស្រុក​ដើម្បី​បន្ត​ការ​សិក្សា​ទៅ​តាម​ជំនាញ​ដែល​ពេញចិត្ត ។
សូម​ទាញ​យក​សៀវភៅ​មគ្គុទេសក៍​ឧត្ដមសិក្សា​ឆ្នាំ​២០១៧ ​ជាទម្រង់ pdf តាមរយ:​តំណ ៖ https://goo.gl/LCZTV3 ។

សៀវភៅ​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដើម្បី​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​អំពី​គ្រឹះស្ថាន​ឧត្ដមសិក្សា​សាធារណ: និង​ឯកជន រួម​ទាំង​ណែនាំ​មុខ​ជំនាញ​សិក្សា​ដល់​សិស្ស​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​នៅ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​មុខ​ជំនាញ និង​គ្រឹះស្ថាន​ឧត្ដមសិក្សា​សម្រាប់​បន្ត​ការ​សិក្សា​ឱ្យ​ស្រប​ទៅ​នឹង​សមត្ថភាព និង​ឧបនិស្ស័យ​របស់​ខ្លួន។

សៀវភៅ​មគ្គុទេសក៍​នេះ ជា​ឧបករណ៍​ព័ត៌មាន​មួយ​ដែល​ពិពណ៌នា​អំពី ៖
១.ស្ថានភាព​ទូទៅ នៃ​គ្រឹះស្ថាន​ឧត្ដមសិក្សា និង​មុខជំនាញ​បណ្ដុះបណ្ដាល
២.លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​សិក្សា​តាម​មុខជំនាញ
៣.ប្រភេទ​ការងារ​ក្រោយ​ពី​បញ្ចប់​ការសិក្សា

មតិយោបល់

Loading...