ផ្ទះ ព័ត៌មានសុខភាព ទឹកដោះម្តាយជួ...

ទឹកដោះម្តាយជួយអ្វីខ្លះដល់ទារកកើតមិនគ្រប់ខែ?

0

បរទេស៖ តាមការស្រាវាជ្រាវថ្មីមួយបានអះអាងថា ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយមានសារ:សំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាព ជាពិសេសទារកកើតមិនគ្រប់ខែ។ ការសិក្សានេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថា ទឹកដោះម្តាយអាចកែប្រែឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពបេះដូងទារកកើតមិនគ្រប់ខែ និងបន្តជំនួយរហូតដល់ពេញពេញវ័យ។

ការសិក្សានេះបានអះអាងទៀតថា កុមារដែលត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយទឹកដោះម្តាយ តែមួយមុខគត់ មានមុខងារបេះដូងល្អប្រសើរ និងការអភិវឌ្ឍច្រើនជាងទារកដែលមិនបានបៅដោះម្តាយ។

អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពបាននិយាយាថា ទឹកដោះម្តាយដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍនៃទារកដែលកើតមិនគ្រប់ខែ និងមានជំងឺច្រើន។

ជាទូទៅទារកដែលកើតមិនគ្រប់ខែមានថតបេះដូងតូច ហើយក្រាស់ ដែលកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធិភាពនៃបេះដូង សូម្បីតែក្នុងកំឡុងពេលពួកគេពេញវ័យក៏ដោយ។

ជាមួយគ្នានេះផងដែរ  រយ:ពេលពីរទៅបីខែដំបូងបន្ទាប់ពីកំណើត គឺមានសារ:សំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍបេះដូង។ ដូច្នេះ យល់ល្អអ្នកម្តាយគួរចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះតែមួយមុខគត់ ជាពិសេសសម្រាប់ទារកដែលកើតមិនគ្រប់ខែ៕

breast milk

មតិយោបល់