ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព្រឹទ្ធសភាប្រ...

ព្រឹទ្ធសភាប្រតិកម្មការផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃ និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធភា

0

ភ្នំពេញ: ក្នុងរយ:ពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះ បានធ្វើអត្ថាធិបាយ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើន ដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា និងព្រឹទ្ធសភា ជុំវិញបញ្ហាទិញអង្ការពីក្រុមហ៊ុន ABC។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភា៖

ព្រឹទ្ធសភា

មតិយោបល់