ផ្ទះ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ តម្លៃប្រេងសម្...

តម្លៃប្រេងសម្រាប់ថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់គ្រប់ស្ថានីយប្រេងឥន្ធន:ទាំងអស់ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អំពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធន: សម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។

មតិយោបល់