ផ្ទះ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ទិវាជនភៀសខ្លួ...

ទិវាជនភៀសខ្លួន ២០មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

0

UN: នៅក្នុងពិភពលោក ដែលកើតមានអំពើហិង្សា បានបង្ខំឲ្យគ្រួសាររាប់ពាន់នាក់ ត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនចេញពីលំនៅដ្ឋាន របស់ពួកគេ ដើម្បីសុវត្ថិភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិជឿថា ខណ:នេះគឺជាពេលវេលាមួយ ដើម្បីមេដឹកនាំពិភពលោក ចាប់ផ្តើមដំណើរការរបស់ខ្លួន ទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួន ដោយការចូលរួម និងធ្វើការចែករំលែកសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះ៕

Loading...