ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជប៉ុនផ្តល់ថវិ...

ជប៉ុនផ្តល់ថវិកាជាង១លានដុល្លារ ដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសវិភាគទានថ្មីចំនួន ១.១២០.០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលគិតមកដល់ពេលនេះប្រទេសជប៉ុនបានផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសរុបចំនួន ៨៥លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ស្មើនឹង៣២%នៃហិរញ្ញវត្ថុជំនួយរបស់បណ្ដាប្រទេសជាម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ ដល់ភាគីជាតិ និងអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថា ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសជប៉ុនថ្មីនេះនឹងអាចជួយឱ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បន្តការងាររបស់ខ្លួនដោយមិនមានការរអាក់រអ៊ួលតទៅទៀតឡើយ៕

photo_2016-11-29_14-44-12

មតិយោបល់