ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ផ្អាកចរន្តអគ្...

ផ្អាកចរន្តអគ្គិសនី នៅខេត្តសៀមរាប

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីសៀមរាប នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅបន្ទប់ភ្លើងមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់