ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀម! អ្នកកំ...

ត្រៀម! អ្នកកំពង់ចាម ជិតដាច់ភ្លើងហើយ

0

កំពង់ចាម: អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧នេះ ឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកំពង់ចាម នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ក្នុងតំបន់មួយចំនួន នៅថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧ ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់