ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដាច់ភ្លើង៤​ ថ...

ដាច់ភ្លើង៤​ ថ្ងៃ នៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមអគ្គិសនីកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់