ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជិតដល់វេនអ្នក...

ជិតដល់វេនអ្នកសៀមរាប ដាច់ភ្លើងទៀតហើយ

0

សៀមរាប: អគ្គិសនីសៀមរាប បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧នេះ ឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីសៀមរាប នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧ ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់