ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សៀមរាប ត្រៀមស...

សៀមរាប ត្រៀមសម្រាប់ការដាច់ភ្លើង!

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីសៀមរាប នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតាមបណ្តាទីតាំងបន្ទប់ភ្លើងមួយចំនួននៅថ្ងៃទី៤ និងថ្ងៃទី៦ ខែមេសា តាមទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់