ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ថ្លៃសាំងចុះ៥០...

ថ្លៃសាំងចុះ៥០រៀលហើយ!

0

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចុះថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ដែលចេញអំពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទន: សម្រាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី០២ដល់ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ បានឲ្យដឹងថា ស្ថានីយប្រេងឥន្ធន:ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវអនុវត្តការលក់ តាមតារាតម្លៃរបស់ក្រសួង ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់